The She Huo team of Beiye town in Xin’an County, 1996,

Hui, Zhang (Yumen, China 1963)